آیا واژه جنجالی اساسنامه ، فیفا را راضی می کند؟

آیا واژه جنجالی اساسنامه ، فیفا را راضی می کند؟ آیا واژه جنجالی اساسنامه ، فیفا را راضی می کند؟

یکی از بندهای تغییر یافته در اساسنامه فدراسیون فوتبال ، بند یک آن است که باید مورد تائید فیفا قرار بگیرد.

مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال ایران شب گذشته اعلام کرد با تغییرات اعمال شده در اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال، در بند نخست این اساسنامه از واژه نهاد عمومی غیر دولتی برای فدراسیون فوتبال استفاده خواهد شد. به گفته او این واژه در اساسنامه اصلاحی سال ۱۳۸۶ واژه نهاد غیردولتی بوده اما حالا به نهاد عمومی غیر دولتی تغییر می کند تا حساسیت فیفا نیز برطرف شود .

این درحالی است که فیفا در ایرادات وارده به اساسنامه فدراسیون خواسته اساسنامه فدراسیون طوری تغییر کند که هر نوع امکان نفوذ دولتی در امور آن گرفته شود و باید دید با تغییر این تک واژه خواسته آنها تامین می شود؟

۴۱۴۱

 
این متن در خبر آنلاین منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.