تعبیر خواب تهاجم

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تهاجم را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
تهاجم مراقب شرافت خود باشيد
از دست يک دوست عصباني بودن : يک دوست خوب
عصباني بودن از دست کسي که به او علاقمند هستيد : عشق و يا پاياني خوش براي انجام کاري
عصباني شدن : سوء تفاهم در خانواده
مورد تهاجم قرار گرفتن : اخبار ناخوشايندرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی