تعبیر خواب جعبه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جعبه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
جعبه
پر : کاميابي
خالي : مشکلات
جعبه را حمل کردن : سعي و کوشش نا خوشايند
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ باز كردن جعبه در خواب ، نشانة كسب ثروت بسيار و سفرهاي مطلوب به مناطق دوردست است .
2ـ اگر خواب ببينيد ، داخل جعبه اي پر از پول است ، حاكي از فرا رسيدن موعد بازنشستگي و زندگي راحت است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی