تعبیر خواب شپشه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب شپشه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

جانوري است كه به تابستان در جامه هاي پشمين افتد. ديدن وي در خواب، دليل بر همسايه دزد بود. اگر بيند شپشه جامه اوبخورد، دليل كه دزد مال او را ببرد. اگر بيند شپشه رابكشت، دليل كه دزد آن بداند و مال خود رابستاند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی