تعبیر خواب جدايي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جدايي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد از ديگران جدا مي شويد ، علامت آن است كه وضعيتِ جسمي نامساعد خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد كسي از خانوادة خود جدا مي شود ، علامت آن است كه در معرض خطر دعواهايي قرار خواهيد گرفت كه هيچ گاه آشتي به دنبال نخواهد داشت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی