تعبیر خواب جريمه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جريمه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :اگر در خواب ببينيد که جريمه شده ايد پاداش مي گيريد يا خبري خوش و سرور انگيز دريافت مي کنيد. هر قدر جريمه بيشتر باشد و بيشتر شما را بر سر خشم آورد بهتر است چون مزد و پاداشي که مي گيريد بيشتر خواهد بود. چنانچه در خواب ببينيد رانندگي مي کنيد و افسر پليس شما را متوقف مي نمايد و قبض جريمه مي نويسد خوب است زيرا خواب شما خبر مي دهد که کسي به شما پاداش مي دهد و سودي عايدتان مي گردد يا خبري خوش به شما مي رسد که سرور مي آفريند. چنانچه کارگر يا کارمند هستيد و در خواب ديديد که شما را جريمه کرده اند که کار اضافي بکنيد همين تاويل هست و هيچ ناراحت نباشيد زيرا خوابي است نيکو و اميد دهنده. تاوان دادن نيز تقريبا همين تعبير را دارد و اگر در خواب ببينيد چيزي را معدوم کرده و مجبور شده ايد تاوان بدهيد سودي عايد شما مي شود اما تاوان گرفتن اين معني را ندارد و برعکس است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد به خاطر خلافي كه انجام داده ايد جريمه مي شويد ، نشانة آن است كه نسبت به انجام وظايف خود سركشي مي كنيد .
2ـ پرداختن جريمه در خواب ، علامت بيمار شدن و زيان مالي است .
3ـ شانه خالي كردن از پرداخت جريمه در خواب ، نشانة آن است كه بر رقيب خود چيره خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی