تعبیر خواب چتر آفتابي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چتر آفتابي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن چترآفتابي در خواب ، نشانة كسب لذتهاي نامشروع است .
2ـ اگر دختري چتر آفتابي به خواب ببيند ، علامت آن است كه به سرگرميهايي پرچ و بيهوده خود را مشغول مي كند .
3ـ اگر خواب ببينيد دختران جوان چتر آفتابي به دست دارند ، نشانة آن است كه به سعادت و شوقي وافر خواهيد رسيد .
4ـ ديدن چتر آفتابي شكسته در خواب ، نشانة بيماري و مرگ است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی