تعبیر خواب چشم پزشک

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چشم پزشک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد با چشم پزشكي مشورت مي كنيد ، علامت آن است كه از پيشرفت در زندگي باز خواهيد ماند ، زيرا از وسايل نامطمئني براي رسيدن به مقصود استفاده مي كنيد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی