تعبیر خواب فواره

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب فواره را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
آبي که از زمين ميجوشد : يک خوشحالي غيرمنتظره
جابر مغربي گويد:
ديدن آب چشمه دليل بر عمر بيننده خواب است بسته به مقدار آبي که در آن چشمه بيند مخصوصا وقتي دستش را در آب فرو ببرد
بعضي از معبران گويند: چون آب چشمه ايستاده بود به تاويل، دليل بر خير و صلاح دين كند و چون روان بود، دليل بر غم و اندوه است.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن آب چشمه بر پنج وجه است
1.بزرگي وجوانمردي
2.غم و اندوه
3.مصيبت
4.بيماري
5.طول عمروزندگي
حضرت دانيال گويد:
اگر چشمه اي با آب گوارا ببيند دليلش بزرگي و جوانمردي و سخاوت است
اگر چشمه اي با آب تيره و بد بو ببيند دليلش غم و اندوه و مصيبت است
اگر بيند که با آب چشمه وضو مي سازد و مسح مي کند دليل نجات يافتن از غصه است
اگر بيند که آب چشمه اي زياد شد تعبيرش عزت و مقام و جوانمردي است و اينکه آوازه اش در سر زمين خودش افزايش مي يابد
اگر ببيند آب چشمه کم شد تعبيرش عکس مورد با لاست
اگر خشک شدن آب چشمه را ببيند جوانمرد و صاحب کرمي از اهالي ديارش فوت مي کند
اگر بيند در خانه يا محل کارش چشمه آب جوشيد به اندازه جوشيدن آب به غم واندوه گريه آور دچار مي شود اگر آب جوشيده تيره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است
اگر ببيند در آب چشمه اي که جوشيده است دست مي شويد از غم و اندوه نجات مي يابد و اگر قرضي داشته باشد ادا مي شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذيرفته مي شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به اين سفر مشرف مي شود
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند درخانه او يا دردكان او چشمه آب پديد آمد، دليل كه او را غم و اندوه و گريستن است بر قدر و قوت آن چشمه.
اگر بيند در آن چشمه دست و روي بشست، دليل كه اگر بنده است آزاد شود. اگر غمگين است، از غم فرج يابد. اگر بيمار است شفا يابد. اگر وام دارد، وامش گذارده شود. اگر گناهكار است، توبه كند. اگر حج نكرده باشد، حج كند.
محمد بن سيرين گويد:
چشمه در خواب مهتري بود و جوانمردي بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود. اگر آبش تيره و گنده و ناخوش بود، دليل كه انجام وي غم و بيماري است. اگر بيند از آن چشمه مسح همي كرد، دليل كه از غم ها فرج يابد. اگر بيند آب چشمه زياد شد، دليل كه جاه و عزت و جوانمردي در آن ديار زياد شود. اگر بيند آب چشمه نقصان كرد، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند آب چشمه خشك شد، دليل كه مهتري جوانمرد از آن ديار رحلت كند.
منوچهر مطيعي تهراني گويد :
چشمه در خواب کرم و بخشندگي است و مردي است کريم و بخشنده و راد. برخي از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خير و برکت است که باز همان مرد کريم و راد مي شود.مردي که بدون چشم داشت مي بخشد و محبت مي کند. از جابر مغربي نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خير و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسيار نيکو است. از اما جعفر صادق _ ع _ نقل مي کنند که آب چشمه در موردي نشان جوانمردي است و در مواردي غم و اندوه و رنج. ديدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جايي گرم و خشک چشمه آب ببينيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی