تعبیر خواب کندر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب کندر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

اگر ديد کندر مي خائيد دليل که با کسي گفتگو کند اگر کنر بسيار داشت دليل معيشت بودرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی