تعبیر خواب بند

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بند را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بند در خواب بر چهار وجه است.

اول: کفر.

دوم: نفاق.

سوم: بخل.

چهارم:دست برداشتن از گناه و معصیت.

هر که در خواب بیند در پای او بند است، اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد. اگر در بدی باشد همچنین.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی