تعبیر خواب بستان افروز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بستان افروز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

بستان افروز در خواب دیدن، شادی است، لکن بدین بد است. اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل بر خرمی و شادی است. اگر بیند بستان افروز به کسی داد، دلیل که او را خرم کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

بستان افروز چون به وقت خود بیند مهتری است و بعضی از معبران گویند: زن بازرگان توانگر است، با جمال و خوش طبع. اگر دید که بستان افروز در خواب در جایگاه خویش می شود، دلیل که وی را با بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند از زمین برکند، دلیل که از صحبت مردی جدا شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی