تعبیر خواب بساط

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بساط را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

بدان که بساط در خواب شادروان بود. اگر بیند که بساطی بگسترد وبر وی نشست، دلیل بود که روزی بر وی فراخ شود و عمرش دراز بود.

جابرمغربی گوید:

اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود، خاصه که گسترده بیند. اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید، دلیل که در مال او نقصان شود. اگر بدید که بساط او بسوخت، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بساط در خواب، چون بزرگ و نو بود، بر شش وجه بود.

اول: عز و جاه.

دوم: بزرگی و رفعت.

سوم: مرتبت.

چهارم: مال.

پنجم: عمر دراز.

ششم: ثنا به قدر بزرگی آن.

اگر ببیند فروشنده بساط قیمت آن را گرفت ، تعبیرش بر خلاف موارد بالا است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی