تعبیر خواب برج مراقبت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برج مراقبت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

مشاهده‏ى برج مراقبت در خواب، بیانگر بروز مشکلات است. مشاهده‏ى برج فرستنده در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید ، نشانة آن است که تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار کنید .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی