تعبیر خواب بد خلق

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بد خلق را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید، نشانه‏ى آن است که اوقات خوشى پیش رو دارید.آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر در خواب احساس کنید بد خلق هستید ، علامت آن است که باید مقام ویژة خود را در اجتماع پیدا کنید .

۲ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید ، نشانة یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است .

۳-اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید، بیانگر آن است که با افرادى نالایق همنشین مى‏شویدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی