تعبیر خواب پشت بام

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پشت بام را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

هانس کورت می‏گوید:

دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان‏دهنده‏ی آن است که دچار مشکلی می‏شوید. اگر خواب ببینید که در پشت بامی خوابیده‏اید، به این معنا است که دشمنانتان نمی‏توانند به شما آسیب برسانند.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت . اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می کنید ، نشانة آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است ، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می کنید ، نشانة آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

۴ـ خوابیدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی