تعبیر خواب پیاله

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیاله را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

پیاله در خواب کنیزک است، که با وی عشرت و طرب کند. اگر بیند از پیاله آب یا گلاب می خورد، دلیل که با کنیزکی به حلال جمع شود و از وی فرزند مصلح بیاورد. اگر بیند که آن گلاب یا آب از پیاله بریخت، دلیل که فرزند وی بمیرد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پیاله در خواب بر دو وجه است.

اول: کنیزک.

دوم: خادم.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نوشته اند که پیاله کنیزک است ولی پیاله نماینده سهم و بخشی است از همه چیزهایی که نصیب ما می شود یا باید بشود و انتظار آن را داریم. پیاله کوچک سهم کم و پیاله بزرگ بخش زیادی است که به چنگ ما می افتد. چنانچه در خواب ببینید که پیاله ای در دست دارید خواب شما گویای این است که چشم به راه بهروزی از چیزی هستید. اگر کارمند باشید ترفیع و اضافه حقوق و پاداش می طلبید و اگر کاسب باشید سود می خواهید. پیاله نماینده سهمی است که به شما می دهند. پیاله پر توفیق است. پیاله خالی بی نصیبی است. پیاله شکسته غم است و پیاله نقره فریب و نیر نگ است. پیاله آهنی استحکام است. پیاله چینی ظرافت است. پیاله شیشه ای شکنندگی و بی اعتباری در کارهاست. پیاله ملامین و پلاستیکی خوشدلی واهی است و خویشتن را به سراب امیدوار نگه داشتن.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب پیاله‏ی عشاء ربانی را دیدید، یعنی موضوعی شما را بسیار ناراحت می‏کند و اگر در خواب پیاله‏ی عشاء ربانی را شکسته دیدید، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان اعتماد به نفش کافی را ندارید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی