تعبیر خواب پول خرد

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پول خرد را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما

۲ـ گم کردن پول خرد در خواب ، نشانة شکست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است .

۳ـ پیدا کردن پول خرد در خواب ، نشانة پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است .

۴ـ شمردن پول خرد در خواب ، نشانة انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی