تعبیر خواب پوشاک

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پوشاک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن لباسهایی کثیف و مندرس در خواب ، نشانة آن است که دیگران برای آسیب رساندن به شما نیرنگ می زنند ، باید مراقب تماسهای خود با بیگانگان باشید .

۲ـ اگر زنی در خواب لباسهایش را کثیف و مندرس ببیند ، علامت آن است که اگر در تماسهای خود با دیگران مراقب نباشد دامنش لکه دار خواهد شد . دیدن لباس نو و پاکیزه در خواب ، نشانة سعادت است .

۳ـ اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی دارید ، نشانة آن است که برای گذراندن زندگی محتاج خواهید شد . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در آینده با امیدها و ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی