تعبیر خواب پتو

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پتو را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ خواب پتوی کثیف ، نشانة خیانت و بی وفایی است .

۲ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانة اقبال است . و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی