تعبیر خواب پسر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پسر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه‏ی آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .

۲ـ اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانة آن است که از زیان و بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانة آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی