تعبیر خواب پستچی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پستچی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن پستچی در خواب، نشانه‏ی شادی و خوشحالی است. اگر خواب ببینید که با یک پستچی برخورد می‏کنید، بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادی بخش است.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید پستچی نامه هایی به شما می دهد ، نشانة آن است که به زودی اخباری شادی بخش خواهید شنید .

۲ـ شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .

۳ـ اگر خواب ببینید پستچی ب آنکه نامه ای به شما بدهد از کنار خانة تان می گذرد ، نشانة آن است که دچار اندوه و نومیدی خواهید شد .

۴ـ اگر خواب ببینید به پستچی نامه ای می دهید تا برایتان پست کند ، نشانة آن است که در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد .

۵ـ گفتگو با پستچی در خواب ، علامت آن است که وارد ماجراهای رسوایی آور می شوید .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی