تعبیر خواب پریشانی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پریشانی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر خواب ببینید که موضوعی باعث پریشانی شما شده است، بیانگر وقوع پیشامدهای ناگوار است. دیدن پریشانی و ناراحتی دیگران در خواب، نشان‏دهنده‏ی آن است که بیماری شما را تهدید می‏کند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی