تعبیر خواب پذیرفتن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پذیرفتن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب دیگران خواسته‏ى شما را مى‏پذیرند، به این معنا است که به مقامات بالایى دست پیدا مى‏کنید. پذیرفتن خواسته‏ى دیگران در خواب، به این معنا است که در اثر داشتن اراده ضعیف دچار شکست مى‏شوید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی