تعبیر خواب پدر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پدر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اویتنهاو می گوید :

پدر : نیکبختی

در حال مرگ : شرمساری

پدر شدن : تحولات

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن پدر در خواب براى دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشترى انجام دهند و براى پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیرى خواهند شد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می شوید . مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید .

۲ـ اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است ، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت .

۳ـ اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است ، نشانة آن است که نامزدش او را فریب می دهد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی