تعبیر خواب دانشکده

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب دانشکده را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن دانشكده در خواب ، علامت آن است كه به مقامي منصوب مي شويد كه مدتها در انتظارش بوديد .
2ـ اگر خواب ببينيد پس از اتمام تحصيلات خود ديگر بار در حال ثبت نام در دانشكده هستيد ، نشانة آن است كه در كار پسنديده اي امتياز به دست مي آوريد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی