تعبیر خواب تشک

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تشک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهيد نمود
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تشك در خواب ، علامت آن است كه بزودي وظايف جديدي به دوش خواهيد گرفت .
2ـ ديدن كارگاه تشك دوزي در خواب ، علامت آن است كه با شركاي صرفه جويي همكار خواهيد شد . و به زودي ثروتي گرد خواهيد آورد .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد روى تشكى دراز كشيده‏ايد، به اين معنا است كه مورد اتهام قرار مى‏گيريد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی