تعبیر خواب دهليز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب دهليز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ابراهيم كرماني گويد: دهليز خانه به خواب، خادم خانه است. اگر بيند دهليز خانه نكو و آبادان است، دليل بر تندرستي خدمه منزل است. اگر بيند خراب است بيماري خدمه است. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه دهليز خانه را ديوار از گل و خشت است، خدمه خانه مصلح و با امانت باشد. اگر بيند ديوارش از گچ و آجر و يا سنگ بود، دليل كه خدمه خانه مفسد و بي دين و بي امانت باشد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی