شما در زیر می توانید تعبیر خواب روشنائي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
ديدن روشنائي به خواب دين هدي است. اگر بيند روشني او را فراگرفت يا كسي به او داد، دليلاست كه كسي راه علم و دين بياموزد. تاريكي به خواب، بي ديني بود.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي بيند روشنائي به سينه او افتاد، دليل كه پارسا و پاكدامن بود. و همچنين عاقبت كارش به خير است .
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن روشنائي در خواب بر چهار وجه است.
اول: دين هدي(دين الهي و هدايت).
دوم: علم.
سوم: راه پاك(راه راست).
چهارم: اعتقاد پاك و ايمان.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن روشنائي خوب بودرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی