تعبیر خواب سبزيجات

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سبزيجات را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

مولف گويد :
خوردن سبزي در خواب اگر موجب سوزش و بوي بد دهان شود مال حرام و غم واندوه و گناهاني که از دهان صادر مي شود مانند غيبت
اما اگر سبزي خوش طعم و گوارا بود نشانه نيکي وخورمي شادي واگر تلخ وناخوش بود دليل بر رنج و اندوه
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خوردن سبزيجات در خواب ، علامت آن است كه هنگام خوشبختي و لذت بردن از زندگي درمي يابيد كه مورد سوء استفاده قرار گرفته ايد .
2ـ ديدن سبزيجات فاسد و پژمرده در خواب ، نشانة ابتلا به غم و اندوهي بي پايان است .
3ـ اگر دختري خواب ببيند براي تهية شام سبزي پاك مي كند ، نشانة آن است كه با مردي خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد كرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی