تعبیر خواب تله موش

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تله موش را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـديدن تله موش در خواب ، علامت آن است كه افراد قرصت طلب براي شما نقشه هايي كشيده اند . بايد بيشتر مراقب خود باشيد .
2ـ اگر خواب ببينيد در تله موش ، موشي به دام افتاده است ، نشانة آن است كه به دست دشمنان گرفتار خواهيد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد تله موشي كار مي گذاريد ، نشانة آن است كه با توسل به حيله و نيرنگ مي كوشيد بر مخالفين خود پيروز شويد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی