تعبیر خواب سوره الحشر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره الحشر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره حشر مي خواند، دليل است حشر با مخلصان و رستگاران يابد.
ابراهيم كرماني گويد:
محبت او با اهل صلاح و علماي دين بود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
بر دشمنان ظفر يابد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی