تعبیر خواب سوره الطور

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره الطور را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر ديد سوره طور مي خواند، خداي تعالي او را بر دشمن ظفر دهد و ايشان را قهر نمايد.
ابراهيم كرماني گويد:
حق را ياري دهد و باطل را قهر نمايد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
درمكه مجاور شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی