تعبیر خواب سوره ق

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره ق را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر ديد سوره ق مي خواند، دليل است به طاعات و عبادات مشغول گردد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
حق تعالي روزي بر وي فراخ گرداند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی