برای نمایش قیمت ها روی هر برند کلیک کنید
360‏ ، اتوماتیک توربو،‏ 1397

360‏ ، اتوماتیک توربو،‏ 1397

220,000,000 تومان
315هاچ بک‏ ، اسپرت اکسلنت،‏ 1398

315هاچ بک‏ ، اسپرت اکسلنت،‏ 1398

120,000,000 تومان
315هاچ بک‏ ، اسپرت اکسلنت،‏ 1398

315هاچ بک‏ ، اسپرت اکسلنت،‏ 1398

140,200,000 تومان
X22‏ ، دنده ای اسپرت اکسلنت،‏ 1397

X22‏ ، دنده ای اسپرت اکسلنت،‏ 1397

158,000,000 تومان
X22‏ ، اتوماتیک لاکچری،‏ 1398

X22‏ ، اتوماتیک لاکچری،‏ 1398

180,000,000 تومان
X22‏ ، اتوماتیک لاکچری،‏ 1398

X22‏ ، اتوماتیک لاکچری،‏ 1398

195,600,000 تومان
X22‏ ، اتوماتیک لاکچری،‏ 1397

X22‏ ، اتوماتیک لاکچری،‏ 1397

186,700,000 تومان
X22‏ ، اتوماتیک لاکچری،‏ 1397

X22‏ ، اتوماتیک لاکچری،‏ 1397

176,200,000 تومان
X22‏ ، دنده ای اسپرت اکسلنت،‏ 1397

X22‏ ، دنده ای اسپرت اکسلنت،‏ 1397

169,600,000 تومان
X22‏ ، دنده ای ساده،‏ 1398

X22‏ ، دنده ای ساده،‏ 1398

150,000,000 تومان
X22‏ ، دنده ای ساده،‏ 1397

X22‏ ، دنده ای ساده،‏ 1397

161,800,000 تومان
X22‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1398

X22‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1398

165,000,000 تومان
X22‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1398

X22‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1398

172,700,000 تومان
X22‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1397

X22‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1397

164,800,000 تومان
X33 S‏ ، اتوماتیک اسپرت،‏ 1398

X33 S‏ ، اتوماتیک اسپرت،‏ 1398

210,000,000 تومان
دو کابین آسنا‏ ،‏ 1397 ‏

دو کابین آسنا‏ ،‏ 1397 ‏

350,000,000 تومان
سری 2 اکتیوتورر‏ ، 218i،‏ 2018

سری 2 اکتیوتورر‏ ، 218i،‏ 2018

900,000,000 تومان
سری 2 اکتیوتورر‏ ، 218i،‏ 2018

سری 2 اکتیوتورر‏ ، 218i،‏ 2018

835,200,000 تومان
سری 3 سدان‏ ، 320i،‏ 2018

سری 3 سدان‏ ، 320i،‏ 2018

1,320,000,000 تومان
سری 3 سدان‏ ، 320i،‏ 2018

سری 3 سدان‏ ، 320i،‏ 2018

1,270,000,000 تومان
سری 3 سدان‏ ، 330i،‏ 2018

سری 3 سدان‏ ، 330i،‏ 2018

1,430,000,000 تومان
سری 3 سدان‏ ، 330i،‏ 2018

سری 3 سدان‏ ، 330i،‏ 2018

1,350,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

2,160,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

2,075,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

2,000,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

2,050,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

2,040,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

1,880,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

2,010,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

2,400,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

1,789,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

1,899,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

1,999,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

2,099,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

1,840,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2018

2,258,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

1,950,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

1,950,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

2,350,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

2,290,000,000 تومان
سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

سری 5 سدان‏ ، 530i،‏ 2017

2,990,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

3,000,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,970,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

3,000,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2018

سری 7‏ ، 730li،‏ 2018

3,450,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,710,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,910,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

3,260,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,849,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,999,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,849,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,900,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,610,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

3,164,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,850,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,750,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,550,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

2,500,000,000 تومان
سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

سری 7‏ ، 730li،‏ 2017

3,100,000,000 تومان
X1‏ ، 25،‏ 2017

X1‏ ، 25،‏ 2017

1,430,000,000 تومان
X1‏ ، 25،‏ 2017

X1‏ ، 25،‏ 2017

1,300,000,000 تومان
X1‏ ، 25،‏ 2017

X1‏ ، 25،‏ 2017

1,400,000,000 تومان
X1‏ ، 25،‏ 2017

X1‏ ، 25،‏ 2017

1,349,000,000 تومان
X1‏ ، 25،‏ 2017

X1‏ ، 25،‏ 2017

1,231,000,000 تومان
X1‏ ، 25،‏ 2017

X1‏ ، 25،‏ 2017

1,380,000,000 تومان
X3‏ ، 28،‏ 2017

X3‏ ، 28،‏ 2017

1,800,000,000 تومان
X3‏ ، 28،‏ 2017

X3‏ ، 28،‏ 2017

1,749,000,000 تومان
X4‏ ، 28،‏ 2017

X4‏ ، 28،‏ 2017

2,000,000,000 تومان
X4‏ ، 28،‏ 2017

X4‏ ، 28،‏ 2017

1,894,000,000 تومان
X25‏ ،‏ 1397 ‏

X25‏ ،‏ 1397 ‏

155,000,000 تومان
کراس‏ ، 1.65 لیتر،‏ 1397

کراس‏ ، 1.65 لیتر،‏ 1397

175,000,000 تومان
H220‏ ، دنده ای،‏ 1397

H220‏ ، دنده ای،‏ 1397

91,600,000 تومان
H230‏ ، دنده ای،‏ 1397

H230‏ ، دنده ای،‏ 1397

92,000,000 تومان
H320‏ ، 1.65 اتوماتیک ،‏ 1397

H320‏ ، 1.65 اتوماتیک ،‏ 1397

162,500,000 تومان
H320‏ ، 1.65 دنده ای ،‏ 1397

H320‏ ، 1.65 دنده ای ،‏ 1397

122,000,000 تومان
H330‏ ، 1.65 دنده ای،‏ 1397

H330‏ ، 1.65 دنده ای،‏ 1397

126,000,000 تومان
H330‏ ، 1.65 اتوماتیک،‏ 1397

H330‏ ، 1.65 اتوماتیک،‏ 1397

165,500,000 تومان
B30‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

B30‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

177,000,000 تومان
کلاس E‏ ، E200،‏ 2016

کلاس E‏ ، E200،‏ 2016

1,400,000,000 تومان
کلاس E‏ ، E200،‏ 2017

کلاس E‏ ، E200،‏ 2017

2,500,000,000 تومان
کلاس E‏ ، E250،‏ 2016

کلاس E‏ ، E250،‏ 2016

1,850,000,000 تومان
BX5‏ ، آلتیمیت،‏ 2018

BX5‏ ، آلتیمیت،‏ 2018

650,000,000 تومان
BX7‏ ، آلتیمیت،‏ 2018

BX7‏ ، آلتیمیت،‏ 2018

800,000,000 تومان
S6‏ ،‏ 1397 ‏

S6‏ ،‏ 1397 ‏

280,000,000 تومان
T3‏ ، EX،‏ 1398

T3‏ ، EX،‏ 1398

250,000,000 تومان
T3‏ ، EX،‏ 1398

T3‏ ، EX،‏ 1398

249,000,000 تومان
T3‏ ، LU،‏ 1398

T3‏ ، LU،‏ 1398

237,000,000 تومان
T3‏ ، LU،‏ 1398

T3‏ ، LU،‏ 1398

229,000,000 تومان
111‏ ، SE،‏ 1398

111‏ ، SE،‏ 1398

47,200,000 تومان
111‏ ، SE،‏ 1398

111‏ ، SE،‏ 1398

39,781,000 تومان
131‏ ، SE،‏ 1398

131‏ ، SE،‏ 1398

42,800,000 تومان
131‏ ، SE،‏ 1398

131‏ ، SE،‏ 1398

37,800,000 تومان
132‏ ، SE،‏ 1398

132‏ ، SE،‏ 1398

44,800,000 تومان
151‏ ، SE،‏ 1398

151‏ ، SE،‏ 1398

43,000,000 تومان
151‏ ، SE،‏ 1398

151‏ ، SE،‏ 1398

40,313,000 تومان
2008‏ ،‏ 1398 ‏

2008‏ ،‏ 1398 ‏

312,000,000 تومان
206 ‏ ، تیپ 2،‏ 1398

206 ‏ ، تیپ 2،‏ 1398

79,300,000 تومان
206 ‏ ، تیپ 2،‏ 1398

206 ‏ ، تیپ 2،‏ 1398

67,280,000 تومان
206 ‏ ، تیپ 5،‏ 1398

206 ‏ ، تیپ 5،‏ 1398

94,000,000 تومان
206 ‏ ، تیپ 5،‏ 1398

206 ‏ ، تیپ 5،‏ 1398

83,145,000 تومان
206 SD‏ ، V8،‏ 1398

206 SD‏ ، V8،‏ 1398

94,200,000 تومان
206 SD‏ ، V8،‏ 1398

206 SD‏ ، V8،‏ 1398

80,213,000 تومان
207‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

207‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

160,000,000 تومان
207‏ ، دنده ای،‏ 1398

207‏ ، دنده ای،‏ 1398

118,000,000 تومان
207‏ ، دنده ای،‏ 1398

207‏ ، دنده ای،‏ 1398

96,738,000 تومان
207 صندوقدار‏ ،‏ 1398 ‏

207 صندوقدار‏ ،‏ 1398 ‏

152,000,000 تومان
405‏ ، GLX،‏ 1398

405‏ ، GLX،‏ 1398

71,500,000 تومان
405‏ ، GLX،‏ 1398

405‏ ، GLX،‏ 1398

63,158,000 تومان
405‏ ، GLX،‏ 1398

405‏ ، GLX،‏ 1398

65,670,000 تومان
405‏ ، SLX،‏ 1398

405‏ ، SLX،‏ 1398

82,300,000 تومان
405‏ ، SLX،‏ 1398

405‏ ، SLX،‏ 1398

67,888,000 تومان
پارس‏ ، ساده،‏ 1398

پارس‏ ، ساده،‏ 1398

94,500,000 تومان
پارس‏ ، LX،‏ 1398

پارس‏ ، LX،‏ 1398

104,500,000 تومان
پارس‏ ، LX،‏ 1398

پارس‏ ، LX،‏ 1398

85,463,000 تومان
پارس‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

پارس‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

142,000,000 تومان
پارس‏ ، دوگانه سوز،‏ 1398

پارس‏ ، دوگانه سوز،‏ 1398

98,000,000 تومان
پارس‏ ، ساده،‏ 1398

پارس‏ ، ساده،‏ 1398

86,100,000 تومان
باکستر‏ ، 718S،‏ 2017

باکستر‏ ، 718S،‏ 2017

2,100,000,000 تومان
ماکان‏ ،‏ 2018 ‏

ماکان‏ ،‏ 2018 ‏

2,600,000,000 تومان
C-HR‏ ، دیفرانسیل جلو،‏ 2018

C-HR‏ ، دیفرانسیل جلو،‏ 2018

665,000,000 تومان
C-HR‏ ، تمام چرخ محرک،‏ 2018

C-HR‏ ، تمام چرخ محرک،‏ 2018

790,000,000 تومان
C-HR‏ ، تمام چرخ محرک،‏ 2018

C-HR‏ ، تمام چرخ محرک،‏ 2018

750,000,000 تومان
C-HR‏ ، تمام چرخ محرک،‏ 2018

C-HR‏ ، تمام چرخ محرک،‏ 2018

700,000,000 تومان
C-HR‏ ، دیفرانسیل جلو،‏ 2018

C-HR‏ ، دیفرانسیل جلو،‏ 2018

800,000,000 تومان
C-HR‏ ، دیفرانسیل جلو،‏ 2018

C-HR‏ ، دیفرانسیل جلو،‏ 2018

720,000,000 تومان
C-HR هیبرید‏ ،‏ 2018 ‏

C-HR هیبرید‏ ،‏ 2018 ‏

785,000,000 تومان
C-HR هیبرید‏ ،‏ 2018 ‏

C-HR هیبرید‏ ،‏ 2018 ‏

720,000,000 تومان
C-HR هیبرید‏ ،‏ 2018 ‏

C-HR هیبرید‏ ،‏ 2018 ‏

700,000,000 تومان
هایلوکس دو کابین بلند‏ ، اتوماتیک،‏ 2016

هایلوکس دو کابین بلند‏ ، اتوماتیک،‏ 2016

900,000,000 تومان
هایلوکس دو کابین بلند‏ ، دنده ای،‏ 2016

هایلوکس دو کابین بلند‏ ، دنده ای،‏ 2016

835,000,000 تومان
پریوس‏ ، تیپ C،‏ 2017

پریوس‏ ، تیپ C،‏ 2017

485,000,000 تومان
راوفور‏ ،‏ 2018 ‏

راوفور‏ ،‏ 2018 ‏

960,000,000 تومان
راوفور‏ ،‏ 2018 ‏

راوفور‏ ،‏ 2018 ‏

940,000,000 تومان
راوفور‏ ،‏ 2018 ‏

راوفور‏ ،‏ 2018 ‏

920,000,000 تومان
هاچ بک‏ ، EX،‏ 1398

هاچ بک‏ ، EX،‏ 1398

56,000,000 تومان
صندوق دار‏ ، SX،‏ 1398

صندوق دار‏ ، SX،‏ 1398

50,000,000 تومان
صندوق دار‏ ، SX،‏ 1398

صندوق دار‏ ، SX،‏ 1398

46,443,000 تومان
صندوق دار‏ ، SX،‏ 1398

صندوق دار‏ ، SX،‏ 1398

43,443,000 تومان
جی 4‏ ،‏ 1398 ‏

جی 4‏ ،‏ 1398 ‏

144,000,000 تومان
جی 4‏ ،‏ 1398 ‏

جی 4‏ ،‏ 1398 ‏

149,900,000 تومان
S3‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

S3‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

188,000,000 تومان
S3‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

S3‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

210,000,000 تومان
S5‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

S5‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

268,000,000 تومان
S5‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

S5‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

299,000,000 تومان
GC6‏ ، اکسلنت،‏ 1398

GC6‏ ، اکسلنت،‏ 1398

146,000,000 تومان
GC6‏ ، اکسلنت،‏ 1398

GC6‏ ، اکسلنت،‏ 1398

162,000,000 تومان
CS 35 (مونتاژ)‏ ،‏ 1398 ‏

CS 35 (مونتاژ)‏ ،‏ 1398 ‏

174,000,000 تومان
آریزو 5‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1398

آریزو 5‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1398

180,000,000 تومان
آریزو 5‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1398

آریزو 5‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1398

198,700,000 تومان
آریزو 5‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1397

آریزو 5‏ ، دنده ای لاکچری،‏ 1397

189,700,000 تومان
آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)،‏ 1398

آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)،‏ 1398

220,000,000 تومان
آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)،‏ 1398

آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)،‏ 1398

246,600,000 تومان
آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)،‏ 1397

آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)،‏ 1397

235,500,000 تومان
آریزو 6‏ ، اکسلنت،‏ 1398

آریزو 6‏ ، اکسلنت،‏ 1398

355,000,000 تومان
آریزو 6‏ ، اکسلنت،‏ 1398

آریزو 6‏ ، اکسلنت،‏ 1398

372,100,000 تومان
تیگو 5‏ ، IE،‏ 1398

تیگو 5‏ ، IE،‏ 1398

280,000,000 تومان
تیگو 5‏ ، IE،‏ 1398

تیگو 5‏ ، IE،‏ 1398

328,600,000 تومان
تیگو 5‏ ، IE،‏ 1397

تیگو 5‏ ، IE،‏ 1397

313,700,000 تومان
تیگو 5‏ ، IL،‏ 1398

تیگو 5‏ ، IL،‏ 1398

255,000,000 تومان
تیگو 5‏ ، IL،‏ 1398

تیگو 5‏ ، IL،‏ 1398

312,900,000 تومان
تیگو 5‏ ، IL،‏ 1397

تیگو 5‏ ، IL،‏ 1397

298,700,000 تومان
تیگو 7‏ ، اکسلنت،‏ 1397

تیگو 7‏ ، اکسلنت،‏ 1397

340,000,000 تومان
تیگو 7‏ ، IE،‏ 1398

تیگو 7‏ ، IE،‏ 1398

390,000,000 تومان
تیگو 7‏ ، IE،‏ 1398

تیگو 7‏ ، IE،‏ 1398

437,300,000 تومان
تیگو 7‏ ، IE،‏ 1397

تیگو 7‏ ، IE،‏ 1397

340,000,000 تومان
تیگو 7‏ ، اکسلنت،‏ 1397

تیگو 7‏ ، اکسلنت،‏ 1397

395,000,000 تومان
X7‏ ،‏ 2018 ‏

X7‏ ،‏ 2018 ‏

585,000,000 تومان
H30 کراس‏ ،‏ 1398 ‏

H30 کراس‏ ،‏ 1398 ‏

127,500,000 تومان
معمولی‏ ،‏ 1398 ‏

معمولی‏ ،‏ 1398 ‏

111,500,000 تومان
پلاس‏ ، دنده ای ساده،‏ 1398

پلاس‏ ، دنده ای ساده،‏ 1398

150,000,000 تومان
پلاس‏ ، توربو،‏ 1398

پلاس‏ ، توربو،‏ 1398

167,000,000 تومان
پلاس‏ ، دنده ای ساده،‏ 1398

پلاس‏ ، دنده ای ساده،‏ 1398

110,934,000 تومان
3‏ ،‏ 2018 ‏

3‏ ،‏ 2018 ‏

440,000,000 تومان
5‏ ،‏ 2018 ‏

5‏ ،‏ 2018 ‏

730,000,000 تومان
6‏ ،‏ 2018 ‏

6‏ ،‏ 2018 ‏

800,000,000 تومان
7 کراس بک‏ ، اپرا،‏ 2018

7 کراس بک‏ ، اپرا،‏ 2018

1,500,000,000 تومان
7 کراس بک‏ ، ریولی،‏ 2018

7 کراس بک‏ ، ریولی،‏ 2018

1,400,000,000 تومان
LX‏ ،‏ 1398 ‏

LX‏ ،‏ 1398 ‏

76,800,000 تومان
LX‏ ،‏ 1398 ‏

LX‏ ،‏ 1398 ‏

67,203,000 تومان
کولیوس‏ ،‏ 2018 ‏

کولیوس‏ ،‏ 2018 ‏

785,000,000 تومان
پارس تندر‏ ،‏ 1398 ‏

پارس تندر‏ ،‏ 1398 ‏

126,000,000 تومان
ساندرو‏ ، اتوماتیک،‏ 1397

ساندرو‏ ، اتوماتیک،‏ 1397

165,000,000 تومان
ساندرو‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

ساندرو‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

169,000,000 تومان
ساندرو‏ ، دنده ای،‏ 1397

ساندرو‏ ، دنده ای،‏ 1397

142,000,000 تومان
ساندرو استپ وی‏ ، اتوماتیک،‏ 1397

ساندرو استپ وی‏ ، اتوماتیک،‏ 1397

176,000,000 تومان
ساندرو استپ وی‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

ساندرو استپ وی‏ ، اتوماتیک،‏ 1398

181,000,000 تومان
ساندرو استپ وی‏ ، دنده ای،‏ 1397

ساندرو استپ وی‏ ، دنده ای،‏ 1397

164,000,000 تومان
تلیسمان‏ ، E3،‏ 2018

تلیسمان‏ ، E3،‏ 2018

670,000,000 تومان
تندر90 ‏ ، E2،‏ 1398

تندر90 ‏ ، E2،‏ 1398

121,000,000 تومان
تندر90 ‏ ، پلاس اتوماتیک،‏ 1398

تندر90 ‏ ، پلاس اتوماتیک،‏ 1398

162,000,000 تومان
تندر90 ‏ ، پلاس دنده ای،‏ 1398

تندر90 ‏ ، پلاس دنده ای،‏ 1398

132,000,000 تومان
کوپا‏ ، رویال،‏ 2018

کوپا‏ ، رویال،‏ 2018

360,000,000 تومان
کوپا‏ ، فلگشیپ،‏ 2018

کوپا‏ ، فلگشیپ،‏ 2018

395,000,000 تومان
آریو‏ ، 1.6 لیتر اتوماتیک،‏ 1398

آریو‏ ، 1.6 لیتر اتوماتیک،‏ 1398

128,000,000 تومان
تیوولی‏ ، آرمور،‏ 2018

تیوولی‏ ، آرمور،‏ 2018

373,000,000 تومان
EX دنده ای‏ ،‏ 1398 ‏

EX دنده ای‏ ،‏ 1398 ‏

55,800,000 تومان
EX دنده ای‏ ،‏ 1398 ‏

EX دنده ای‏ ،‏ 1398 ‏

58,943,000 تومان
EX دنده ای‏ ،‏ 1398 ‏

EX دنده ای‏ ،‏ 1398 ‏

55,943,000 تومان
LX‏ ، ساده،‏ 1398

LX‏ ، ساده،‏ 1398

75,000,000 تومان
LX‏ ، EF7،‏ 1398

LX‏ ، EF7،‏ 1398

69,973,000 تومان
LX‏ ، EF7 دوگانه سوز،‏ 1398

LX‏ ، EF7 دوگانه سوز،‏ 1398

89,000,000 تومان
LX‏ ، EF7 دوگانه سوز،‏ 1398

LX‏ ، EF7 دوگانه سوز،‏ 1398

73,930,000 تومان
LX‏ ، ساده،‏ 1398

LX‏ ، ساده،‏ 1398

66,770,000 تومان
سورن‏ ، ELX،‏ 1398

سورن‏ ، ELX،‏ 1398

92,000,000 تومان
سورن‏ ، ELX،‏ 1398

سورن‏ ، ELX،‏ 1398

82,550,000 تومان
گراند ویتارا (مونتاژ)‏ ، 2.4 لیتر اتوماتیک،‏ 1398

گراند ویتارا (مونتاژ)‏ ، 2.4 لیتر اتوماتیک،‏ 1398

490,000,000 تومان
C3 (مونتاژ)‏ ،‏ 1397 ‏

C3 (مونتاژ)‏ ،‏ 1397 ‏

340,000,000 تومان
C3 (مونتاژ)‏ ،‏ 1398 ‏

C3 (مونتاژ)‏ ،‏ 1398 ‏

347,000,000 تومان
ساوانا (مونتاژ)‏ ،‏ 1398 ‏

ساوانا (مونتاژ)‏ ،‏ 1398 ‏

450,000,000 تومان
گلف‏ ، GTI،‏ 2018

گلف‏ ، GTI،‏ 2018

865,000,000 تومان
پاسات‏ ،‏ 2018 ‏

پاسات‏ ،‏ 2018 ‏

850,000,000 تومان
تیگوان‏ ،‏ 2018 ‏

تیگوان‏ ،‏ 2018 ‏

960,000,000 تومان
اتوماتیک فول پلاس‏ ،‏ 1398 ‏

اتوماتیک فول پلاس‏ ،‏ 1398 ‏

94,000,000 تومان
دنده ای‏ ،‏ 1398 ‏

دنده ای‏ ،‏ 1398 ‏

62,000,000 تومان
سراتو‏ ، 2.0 لیتر اتوماتیک،‏ 2018

سراتو‏ ، 2.0 لیتر اتوماتیک،‏ 2018

460,000,000 تومان
سراتو (مونتاژ)‏ ، 2.0 لیتر آپشنال،‏ 1398

سراتو (مونتاژ)‏ ، 2.0 لیتر آپشنال،‏ 1398

296,000,000 تومان
سراتو (مونتاژ)‏ ، 1.6 لیتر آپشنال،‏ 1397

سراتو (مونتاژ)‏ ، 1.6 لیتر آپشنال،‏ 1397

240,000,000 تومان
سراتو (مونتاژ)‏ ، 2.0 لیتر آپشنال،‏ 1398

سراتو (مونتاژ)‏ ، 2.0 لیتر آپشنال،‏ 1398

295,000,000 تومان
اپتیما‏ ، GT لاین،‏ 2017

اپتیما‏ ، GT لاین،‏ 2017

740,000,000 تومان
اپتیما‏ ، GT لاین،‏ 2017

اپتیما‏ ، GT لاین،‏ 2017

715,000,000 تومان
اپتیما هیبرید‏ ،‏ 2018 ‏

اپتیما هیبرید‏ ،‏ 2018 ‏

885,000,000 تومان
ریو هاچ بک‏ ،‏ 2017 ‏

ریو هاچ بک‏ ،‏ 2017 ‏

310,000,000 تومان
اسپورتیج‏ ، GT لاین،‏ 2017

اسپورتیج‏ ، GT لاین،‏ 2017

720,000,000 تومان
اسپورتیج‏ ، GT لاین،‏ 2018

اسپورتیج‏ ، GT لاین،‏ 2018

810,000,000 تومان
NX‏ ، 200 توربو fsport،‏ 2017

NX‏ ، 200 توربو fsport،‏ 2017

1,330,000,000 تومان
NX هیبرید‏ ، 300h،‏ 2017

NX هیبرید‏ ، 300h،‏ 2017

1,200,000,000 تومان
NX هیبرید‏ ، 300h fsport،‏ 2017

NX هیبرید‏ ، 300h fsport،‏ 2017

1,310,000,000 تومان
RX‏ ، 200 توربو لاکچری،‏ 2017

RX‏ ، 200 توربو لاکچری،‏ 2017

1,780,000,000 تومان
RX‏ ، 200 توربو fsport،‏ 2018

RX‏ ، 200 توربو fsport،‏ 2018

1,770,000,000 تومان
RX‏ ، 200 توربو fsport،‏ 2018

RX‏ ، 200 توربو fsport،‏ 2018

2,270,000,000 تومان
RX‏ ، 200 توربو fsport،‏ 2018

RX‏ ، 200 توربو fsport،‏ 2018

1,930,000,000 تومان
820‏ ،‏ 1397 ‏

820‏ ،‏ 1397 ‏

265,000,000 تومان
X50‏ ، اتوماتیک،‏ 1397

X50‏ ، اتوماتیک،‏ 1397

130,000,000 تومان
X60‏ ، اتوماتیک،‏ 1397

X60‏ ، اتوماتیک،‏ 1397

155,000,000 تومان
3 جدید صندوق دار (مونتاژ)‏ ، 2.0 لیتر تیپ 4،‏ 1398

3 جدید صندوق دار (مونتاژ)‏ ، 2.0 لیتر تیپ 4،‏ 1398

380,000,000 تومان
ASX‏ ، تیپ 4،‏ 2018

ASX‏ ، تیپ 4،‏ 2018

590,000,000 تومان
لنسر‏ ، 1.8 لیتر اتوماتیک،‏ 2018

لنسر‏ ، 1.8 لیتر اتوماتیک،‏ 2018

405,000,000 تومان
میراژ‏ ،‏ 2018 ‏

میراژ‏ ،‏ 2018 ‏

255,000,000 تومان
اوتلندر‏ ، تیپ 5،‏ 2018

اوتلندر‏ ، تیپ 5،‏ 2018

710,000,000 تومان
اوتلندر PHEV‏ ،‏ 2018 ‏

اوتلندر PHEV‏ ،‏ 2018 ‏

890,000,000 تومان
کوپر‏ ، 5 در S،‏ 2018

کوپر‏ ، 5 در S،‏ 2018

1,280,000,000 تومان
کوپر‏ ، 5 در،‏ 2018

کوپر‏ ، 5 در،‏ 2018

1,000,000,000 تومان
کوپر‏ ، 5 در،‏ 2018

کوپر‏ ، 5 در،‏ 2018

1,099,000,000 تومان
کوپر‏ ، 5 در S،‏ 2018

کوپر‏ ، 5 در S،‏ 2018

1,306,000,000 تومان
کانتری من ‏ ، S،‏ 2018

کانتری من ‏ ، S،‏ 2018

1,380,000,000 تومان
کانتری من ‏ ، S،‏ 2018

کانتری من ‏ ، S،‏ 2018

1,508,000,000 تومان
جوک‏ ، اسکای پک،‏ 2017

جوک‏ ، اسکای پک،‏ 2017

410,000,000 تومان
جوک‏ ، اسپرت،‏ 2017

جوک‏ ، اسپرت،‏ 2017

545,000,000 تومان
جوک‏ ، پلاتینیوم،‏ 2017

جوک‏ ، پلاتینیوم،‏ 2017

460,000,000 تومان
ایکس تریل‏ ،‏ 2018 ‏

ایکس تریل‏ ،‏ 2018 ‏

860,000,000 تومان
وانت زامیاد‏ ، دوگانه سوز،‏ 1398

وانت زامیاد‏ ، دوگانه سوز،‏ 1398

82,000,000 تومان
وانت زامیاد‏ ، بنزین،‏ 1398

وانت زامیاد‏ ، بنزین،‏ 1398

79,500,000 تومان
وانت زامیاد‏ ، بنزین،‏ 1398

وانت زامیاد‏ ، بنزین،‏ 1398

67,335,000 تومان
وانت زامیاد‏ ، دوگانه سوز،‏ 1398

وانت زامیاد‏ ، دوگانه سوز،‏ 1398

77,300,000 تومان
آریسان‏ ،‏ 1398 ‏

آریسان‏ ،‏ 1398 ‏

52,500,000 تومان
کارا (تک کابین)‏ ،‏ 1398 ‏

کارا (تک کابین)‏ ،‏ 1398 ‏

86,000,000 تومان
کارا (تک کابین)‏ ،‏ 1398 ‏

کارا (تک کابین)‏ ،‏ 1398 ‏

86,560,000 تومان
کارا (دو کابین)‏ ،‏ 1398 ‏

کارا (دو کابین)‏ ،‏ 1398 ‏

94,000,000 تومان
کارا (دو کابین)‏ ،‏ 1398 ‏

کارا (دو کابین)‏ ،‏ 1398 ‏

96,260,000 تومان
ریچ‏ ،‏ 1398 ‏

ریچ‏ ،‏ 1398 ‏

192,000,000 تومان
ریچ‏ ،‏ 1398 ‏

ریچ‏ ،‏ 1398 ‏

184,800,000 تومان
XC90‏ ، اینسکریپشن،‏ 2017

XC90‏ ، اینسکریپشن،‏ 2017

2,100,000,000 تومان
XC90‏ ، R دیزاین،‏ 2017

XC90‏ ، R دیزاین،‏ 2017

2,000,000,000 تومان
H2‏ ،‏ 1397 ‏

H2‏ ،‏ 1397 ‏

280,000,000 تومان
S5‏ ،‏ 1398 ‏

S5‏ ،‏ 1398 ‏

244,000,000 تومان
S7‏ ، 1.8 لیتر توربو،‏ 1398

S7‏ ، 1.8 لیتر توربو،‏ 1398

271,000,000 تومان
X7 (مونتاژ)‏ ،‏ 1397 ‏

X7 (مونتاژ)‏ ،‏ 1397 ‏

630,000,000 تومان
اکسنت (مونتاژ)‏ ،‏ 1397 ‏

اکسنت (مونتاژ)‏ ،‏ 1397 ‏

272,000,000 تومان
آزرا (گرنجور)‏ ،‏ 2018 ‏

آزرا (گرنجور)‏ ،‏ 2018 ‏

835,000,000 تومان
آزرا (گرنجور)‏ ،‏ 2019 ‏

آزرا (گرنجور)‏ ،‏ 2019 ‏

900,000,000 تومان
النترا‏ ،‏ 2018 ‏

النترا‏ ،‏ 2018 ‏

472,000,000 تومان
النترا (مونتاژ)‏ ،‏ 1397 ‏

النترا (مونتاژ)‏ ،‏ 1397 ‏

455,000,000 تومان
i20 (مونتاژ)‏ ،‏ 1397 ‏

i20 (مونتاژ)‏ ،‏ 1397 ‏

310,000,000 تومان
سانتافه (ix45)‏ ، 2400 سی سی،‏ 2017

سانتافه (ix45)‏ ، 2400 سی سی،‏ 2017

755,000,000 تومان
سانتافه (ix45)‏ ، 2400 سی سی،‏ 2017

سانتافه (ix45)‏ ، 2400 سی سی،‏ 2017

790,000,000 تومان
سوناتا هیبرید‏ ، تیپ 2 (GLS)،‏ 2018

سوناتا هیبرید‏ ، تیپ 2 (GLS)،‏ 2018

680,000,000 تومان
سوناتا هیبرید‏ ، تیپ 1 (GL)،‏ 2018

سوناتا هیبرید‏ ، تیپ 1 (GL)،‏ 2018

570,000,000 تومان
سوناتا هیبرید‏ ، تیپ 3 (GLS Plus)،‏ 2018

سوناتا هیبرید‏ ، تیپ 3 (GLS Plus)،‏ 2018

705,000,000 تومان
توسان (ix35)‏ ،‏ 2017 ‏

توسان (ix35)‏ ،‏ 2017 ‏

700,000,000 تومان
توسان (ix35)‏ ،‏ 2017 ‏

توسان (ix35)‏ ،‏ 2017 ‏

670,000,000 تومان