تعبیر خواب تنومند

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تنومند را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد فردي تنومند هستيد ، علامت آن است كه مي خواهيد تغيير مطلوبي در زندگي خود بوجود آوريد .
2ـ اگر در خواب ديگران را تنومند ببينيد ، نشانة سعادت و خوشبختي است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی