تعبیر خواب توالت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب توالت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي درخواب بيند كه توالت همي ساخت، دليل كند كه به جمع كردن مال دنيا، حريص گردد و راغب گردد و نخواهد كه از مال خود چيزي خرج كند، و بعضي از معبران گفته اند دليل كند كه زن جادويه وي را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بي ديانت بود و اگر بيند كه در توالت بول و غائط همي كرد، دليل كند كه درجميع مال غريق بود. اگر بيند كه كسي در چاه توالت خود افتد دليل كند مال خويش را هزينه كند و اگر بيند كه در آنجا بيفتاد يا درچاه توالت بيفتاد، دليل كند كه مال كسي به غضب ستاند و اگر بيند كهب يفتاد و دست و پايش شكست، دليل كند كه بلاي سخت بدو رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن توالت در خواب بر پنج وجه بود:
اول: مال حرام.
دوم: عيش و زندگي دنيا.
سوم: خزينه(خزانه و انبار).
چهارم: شروع در حرام.
پنجم: زن خادمه و حرامخوار.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی