تعبیر خواب توبه کردن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب توبه کردن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند توبه نمود، دليل كه از همه گناه و معصيت پشيمان شود و كردار نيكو كند، كه در آن خوشنودي خداي تعالي است و دست از دنيا بدارد و طلب آخرت كند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
توبه كردن در خواب، بر چهار وجه است.
اول: پشيماني از گناه.
دوم: رضا وخشنودي خدا.
سوم: راه آخرت.
چهارم: سعادت.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ديگران را در حال توبه كردن ببينيد، نشانه‏ى شنيدن اخبار ناگوار است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی