تعبیر خواب خرگاه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خرگاه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند درخرگاه نشسته است، دليل كه از متاع دنيا چيزي يابد، يا زني بخواهد، خاصه كه بيند خرگاه ملك او بود. اگر ديد خرگاه را به خضاب رنگ مي كرد، دليل كه در طلب دنيا و معيشت آن رنجور بود. اگر خداوند خرگاه را نشناسد و خرگاه را به گونه سبز و سفيد بيند، دليل كند بر خير و نيكي آن. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در خرگاه مجهول كه به گونه سبز بود نشسته بود، دليل كه شهيد شود. اگر بيند كه خرگاه معروف ملك او بود، دليل كه زن او ديندار و به پارسا است. اگر بيند كه خرگاه به گونه سفيد بود، دليل بر مال و منفعت كند. اگر خرگاه به گونه سرخ ديد، دليل كه به لهو و عشرت دنيا مشغول شود. اگر بيند خرگاه به گونه كبود بود، دليل بر اندوه و مصيبت است. اگر به گونه سياه بيند، دليل بر منفعت اندك كند. اگر خرگاه بيند كه ملك او نبود، تاويل آن چه گفتيم از خير و شر به صاحب خواب بازگردد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی