تعبیر خواب تهوع

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تهوع را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

حضرت دانيال گويد:
اگر كسي درخواب بيند قي كرد و آسان برمي آمد، دليل كه از معصيت توبه كند. اگر قي نتوانست كرد، دليل كه زياني به وي رسد و بعضي مي گويند، دليل معصيت است و زيان مال باشد.
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند قي كرد و خون برآمد، دليل زيان است.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن قي كردن در خواب بر شش و جه است.
اول: توبه كردن.
دوم: پشيماني.
سوم: مضرت (آسيب وزيان)،
چهارم: فرج ونجات از غم.
پنجم: امانت باز دادن.
ششم: گشايش كارهاي بسته.
اگر بيند قي كرد و همچنان خورد، دليل كه چيزي به كسي بخشيده باشد و بازستاند.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن استفراغ در خواب، نشانه‏ى آن است كه شانس به شما رو مى‏كند.
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب استفراغ : حوادث مهم در پيش است
فقيران خواب استفراغ خون بييند : پول
ثروتمندان خواب استفراغ خون ببيند : از يك زخم رنج خواهيد برد.
خوراكيها را استفراغ ميكنيد : شهرت شما رو به تيرگي مي رود .
ديگران استفراغ ميكنند : از يك شخص سوم تقاضاي ازدواج خواهيد كرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی