تعبیر خواب تير

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تير را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سيرين گويد: تبر درخواب، خدمتكاري است كه بخواهد كاري كند و اگر او را كاري فرمايد، خواهد كه آن را گسسته گرداند، تا ديگر كارش نفرمايند.
جابرمغربي گويد: تبر در خواب مردي است ترسنده. اگر ياري خواهد از مرد منافق است و در ميان مردم جنگ و جدائي افكند. اگر بيند تبري داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با مردي بدان صفت دوستي افتد. اگر بيند تبر او بشكست يا ضايع شد، دليل كه آن مرد را اجل فرا رسد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: تير مردي است راستگو و صديق که با همه صنف و طبقه اي مي جوشد ولي تحت تاثير قرار نمي گيرد. داشتن تير مصاحبت و ملازمت با چنين دوستي است. اگر در خواب ببينيم تيري به طرف ما پرتاب شد که آسيب نرساند مورد توجه و عنايت قرار مي گيريم يا نامه و پيغامي دريافت مي کنيم. اگر مسافري يا غايبي داريم از او خبري به ما مي رسد يا دوستي براي ما هديه و تعارف مي فرستد. اگر تيري که به سوي ما انداخته شده آسيب رساند و در خواب ديديم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت مي شويم و کاري مي کنيم که سر زبان ها مي افتيم و پشت سر ما بد خواهند گفت. اگر ببينيم ما تيرانداز هستيم کسي يا چيزي مورد نظر ما قرار مي گيرد. اگر دختر دم بختي تير مي افکند يا تيري به سوي او افکنده مي شود نيکو است چون مورد توجه قرار مي گيرد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد مورد اصابت تير تپانچه اي قرار گرفته ايد و هر دم ممكن است جان خود را از دست بدهيد ، نشانة آن است كه با بدرفتاري و بدخواهي دوستان روبرو خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد موعظي به طرف شما تيراندازي مي كند ، نشانة آن است كه يكي از دوستان با عقايد شما مخالفت خواهد كرد و راههاي ديگري را فراروي شما پديدار خواهد ساخت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی