تعبیر خواب تير اندازي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تير اندازي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
شنيدن صداي تيراندازي در خواب ، نشانة آن است كه به علت خودخواهي بيش از اندازه همسرتان از شما بيزار مي شود .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب به كسى تيراندازى مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه دچار گرفتارى و دردسر خواهيد شد. اگر خواب ببينيد كه مورد اصابت تيرى قرار مى‏گيريد، نشانه آن است كه در كارتان با شكست مواجه مى‏شود. اگر ببينيد كه شما را تيرباران مى‏كنند، يعنى در شغلتان پيشرفت مى‏كنيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی