تعبیر خواب تير و کمان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تير و کمان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خواب تيرو كمان ، نشانة آن است كه از عدم توانايي ديگران براي انجام نقشه هايتان سود خواهيد برد .
2ـ خواب رها كردن تير از كمان ، علامت پايان نوميدي و موفقيت در كار و زندگي است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی