تعبیر خواب تيغ

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تيغ را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تيغ در خواب نشان‏دهنده‏ى بروز مشكلات و گرفتارى‏ها است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تيغ در خواب ، علامت آن است كه در مقابل مشكلات زندگي سر تعظيم فرود خواهيد آورد و تسليم سختيها خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد صورت خود را با تيغ بريده ايد ، نشانة آن است كه معامله اي انجام خواهيد داد و با شكست روبرو خواهيد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد بوسيلة تيغ از خود دفاع مي كنيد ، علامت آن است كه شخصي بيش از حد تحمل ، شما را آزار خواهد داد .
4ـ ديدن تيغ شكسته در خواب ، علامت آن است كه دچار پريشاني و اضطراب خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی