تعبیر خواب تيغ گياه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تيغ گياه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تيغ گياهان در خواب ، نشانة آن است كه مصيبت و بدبختي ، راه پيشرفت را مي بندد .
2ـ ديدن تيغ گياهان از لابلاي برگهاي سبز در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان پنهاني مي كوشند كه شما به آسودگي و خوشبختي دست نيابيد .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه تيغى به دستتان فرورفته، يعنى بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد. اگر خواب ببينيد كه در تيغستانى گير افتاده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه به دام افراد حيله‏گر مى‏افتيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی