تعبیر خواب جاسوس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جاسوس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد جاسوسها با سؤ الات پي در پي شما را به ستوه مي آورند ، نشانة آن است كه در موقعيتي خطرناك قرار خواهيد گرفت .
2ـ اگر خواب ببينيد جاسوس هستيد ، نشانة آن است كه دست به كارهايي نامطلوب خواهيد زد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی