تعبیر خواب جارچي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جارچي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن جارچي در خواب ، نشانة آن است كه بحث و گفتگوها به نتيجه اي مطلوب مي رسد .
2ـ اگر جارچي اندوهگيني به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه واقعه اي تأسف بار به وقوع مي پيوندند .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی