تعبیر خواب جعفري

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جعفري را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن جعفري در خواب ، علامت ان است كه با سختي و دشواري موفقيتي به دست خواهيد آورد .
2ـ خوردن جعفري در خواب ، نشانة آن است كه به خاطر خانوادة خود دچار نگراني بزرگي خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی