تعبیر خواب شاهرگ

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب شاهرگ را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن شاهرگ خود در خواب ، علامت آن است كه تهمتي به شما وارد مي سازند و تا مرز رسوايي شما را پيش خواهند بود .
2ـ اگر خواب ببينيد از شاهرگ بدنتان خون جاري مي شود ، علامت آن است كه به دامي خواهيد افتاد كه هيچ راه گريزي ندارد .
3ـ اگر خواب ببينيد يكي از شاهرگهاي بدنتان متورم شده است ، علامت آن است كه به سرعت به مقام پر مسئوليت و مهمي ارتقاء خواهيد يافت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی