تعبیر خواب جارو کردن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جارو کردن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر زني خواب ببيند جايي را جارو مي كند ، نشانة آن است كه همسرش او را عزيز خواهد داشت و فرزندان از محيط گرم خانواده لذت خواهند برد .
2ـ اگر خواب ببينيد اتاقها بايد جارو شوند اما شما تا آن هنگام از نظافت آنها صرف نظر كرده ايد ، نشانة آن است كه در روزهاي آينده اضطراب و نوميدي گريبانتان را خواهد گرفت .
3ـ اگر خدمتكارتان خواب ببينند كه مشغول جارو كردن هستند ، نشانة‌ آن است كه مورد سوء ظن ديگران قرار خواهد گرفت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی